Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu Strategie, politika, koncepce
Související dokumenty
9. 2. 2017

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a byl Vládou ČR  dne 16. ledna 2017. Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu.

1. Dlouhodobé sucho

2. Povodně a přívalové povodně

3. Zvyšování teplot

4. Extrémní meteorologické jevy

A. Vydatné srážky

B. Extrémně vysoké teploty (vlny veder)

C. Extrémní vítr

5. Přírodní požáry

V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové sektory postižené daným projevem změny klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Takovéto členění kapitol, opatření i indikátorů umožňuje vnímat adaptaci na změnu klimatu komplexně – tedy v celé šíři problémů, ale také příležitostí, které s sebou tato změna nese. Řada opatření má vícenásobné přínosy – tedy adaptaci na více projevů změny klimatu.

Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a zdroje financování. Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou naplňovány 52 prioritními opatřeními, resp. 160 prioritními úkoly. Počet konkrétních opatření a k nim přiřazených úkolů je dán širokým meziresortním přesahem dopadů změny klimatu a potřeby přizpůsobení se těmto změnám, a dále skutečností, že valná většina opatření (více než 80%) je v určitém smyslu již obsažena v jiných strategických materiálech celostátního významu. 

Akční plán ke stažení

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zemědělství   Sektor zeleň a lesnictví   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Úředník   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   9. 2. 2017
Zdroje financování adaptačních opatření na změnu klimatu v obcích Finanční nástroje
Související dokumenty
21. 9. 2016

Přehled finančních nástrojů využitelných při realizaci adaptačních opatření zpracovaný v rámci projektu Adaptace Sídel.

Obsahuje tabelární a textovou část.

Tématické klíče:   Generální problematika   Politik   Úředník   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   Adam Emmer
Aktualizováno:   21. 9. 2016
Koncepční rámec pro udržitelný rozvoj urbanizovaných území Odkazovaný dokument je v anglickém jazyce Vědecká monografie
Neperiodická publikace
19. 7. 2016

Studie švédských autorů The SymbioCity Approach - koncepční rámec pro udržitelný rozvoj urbanizovaných území je rozsáhlá publikace zabývající se urbanizací krajiny a urdžitelným rozvojem měst pod vlivem klimatických změn. Autoři navrhují vlastní SymbioCity přístup při plánování a rozvoji měst a popisují způsob, jak jej implementovat na současný stav. Zabývají se tedy nejen samotnou problematikou klimatických změn, ale také otázkami životního prostředí, sociokulturní a ekonomickou.

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zemědělství   Sektor zeleň a lesnictví   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Globální   Evropa   EU/Stát (NUTS 0)
Vložil:   Miroslav Šafařík
Aktualizováno:   12. 9. 2016
Zelené střechy, zelené fasády, zelená parkoviště Tematické číslo
Periodika / časopisy
18. 7. 2016

Publikace vydaná Svazem zakládání a údržby zeleně je zaměřena na využití vegetace v rámci objektu a jeho okolí. Čtenář má tak možnost získat přehled o aktuálních možnostech instalace vegetace na střechu či fasádu rodinného domu nebo kancelářského objektu. Informace jsou doplněny o srozumitelné ilustrace a popisky doplňující textovou část.

http://www.zelenestrechy.info/UserFiles/File/zelene-strechy-2005.pdf

Tématické klíče:   Sektor zeleň a lesnictví   Politik   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo
Vložil:   Miroslav Šafařík
Aktualizováno:   12. 9. 2016
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) Odkazovaný dokument je v anglickém jazyce Organizace a kontakty
Organizace a kontakty
18. 7. 2016

Mezivládním panelem pro klimatickou změnu chápejme jako seskupení vědců z celého světa zabývající se zejména poznáním podstaty změny klimatu a hodnocením jejích environmentálních a sociálních důsledků. Panel byl založen v roce 1988 z iniciativy Generálního shromáždění OSN ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací(WMO) a Environmentálním programem spojených národů (UNEP) z důvodu potřeby objektivního hodnocení problému změny klimatu. IPCC pravidelně připravuje hodnotící zprávy, technické a speciální zprávy, které se věnují jednotlivým klíčovým problémům z oblasti změny klimatu. V letech 2013 a 2014 byly postupně zveřejněny jednotlivé části Páté hodnotící zprávy (AR5 IPCC). Materiál poskytuje nejnovější informace o vědeckých, technických a sociálně-ekonomických aspektech změny klimatu.

Oficiální webové stránky IPCC obsahují všechny již prezentované hodnotící zprávy i dílčí studie zabývající se konkrétními dopady. Pozornost je věnována především rozvojovým regionům a nejvíce postiženým oblastem jako je Afrika, Asie nebo Oceánie. 

Tématické klíče:   Generální problematika   Vědec   Pedagog   Student   Aktivní laik   Globální
Vložil:   Miroslav Šafařík
Aktualizováno:   12. 9. 2016