Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
RAMSES Project. Toolbox and training for policy making & Transition handbook and training package Odkazovaný dokument je v anglickém jazyce Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
23. 3. 2018

Příručka a pracovní balíček vznikla v rámci projektu RAMSES, který spojil výzkumné instituce z několika evropských zemí s cílem přinést více kvantifikovatelných důkazů o dopadech změny klimatu a nákladech a přínosech širokého spektra adaptačních opatření zaměřených na města.

Jedním z výsledků mezioborového výzkumu se zapojením měst je „The RAMSES handbook and training package“. Tento nástroj podporuje klíčové aktéry v plánování procesu přechodu měst k úspěšné adaptaci. Součástí příručky je pracovní balíček doplňující teoretickou část a využívající výsledky výzkumu pro praktickou podporu místní rozhodování prostřednictvím devíti pracovních listů. Celý soubor je doplněn audiovizuálním průvodcem dostupným on-line na www.on-urban-resilience.eu.

Příručka se všemi propojenými doplňky dobře rozšiřuje nabídku prakticky založených publikací pro veřejnou správu o plánování adaptace na změnu klimatu. Strukturálně je postup tvořen 6 hlavními kroky a neliší se mnoho od podobných materiálů, které vznikly z projektů a na základě zkušeností podobných týmů v ČR. Publikace obsahuje ovšem i přehledné případové studie a je silně orientována na nejrůznější zdroje dat a prostředky pro jejich získávání včetně matematických modelů a dalších vědeckých postupů. V této oblasti většina obdobných českých publikací poněkud zaostává, když se spokojí s měkčími formami stanovení rizik, zranitelnosti a podobně. Mimochodem i tyto a další termíny klíčové pro adaptaci a resilienci publikace (samozřejmě anglicky) srozumitelně vysvětluje.

RAMSES Project. Toolbox and training for policy making & Transition handbook and training package [online]. Potsdam Institute for Climate Impact Research [cit. 20. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.ramses-cities.eu/resources1/#c764

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zemědělství   Sektor zeleň a lesnictví   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   23. 3. 2018
Publikace Adaptace na změnu klimatu Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
24. 8. 2017

Kniha vznikla jako jeden z důležitých výsledků projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“ financovaného z finančních mechanismů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“ V letech 2014 – 2016 spolupracovalo na jeho řešení celkem 7 partnerů - organizací nejrůznějšího zaměření. Cílem bylo na příkladu několika českých měst střední velikosti vyzkoušet nejrůznější možné postupy na podporu adaptace lidských sídel na nevyhnutelnou změnu klimatu. Jak pestré bylo složení řešitelů, tak pestrá je i samotná publikace. Čtenáři zde najdou rozsáhlé kapitoly věnované analýze hrozeb a zranitelnosti měst, možnostem společného plánování budoucích opatření spolu s veřejností, ale také o školních projektech a vzdělávání dětí o změně klimatu. Kniha se dále zabývá konkrétními adaptačními opatřeními na různých úrovních. Úhelným kamenem všech příspěvků je dimenze lidských sídel. Zde mají dopady změny klimatu svojí svébytnou podobu a také jejich řešení jsou urbánním prostorem určována. Kniha by se měla stát dobrým průvodcem pracovníků veřejné správy, urbanistů, odborníků na strategické plánování a regionální rozvoj, ale také pedagogů a studentů.

 

Název 

Adaptace na změnu klimatu

Vydavatel

Civitas per Populi o. p. s. Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové  

Autoři

Mgr. Michael Pondělíček, Ph. D., Ing. Vladislav Bízek, CSc. (ed.) a kolektiv

Počet stran

174

Vydání

2016

Citace

PONDĚLÍČEK, M. et al. Adaptace na změnu klimatu. 1. vydání. Praha : Civitas per populi, o. p. s., 2016. 174 s. ISBN 978-80-87756-09-6.

Stáhnout

PDF publikace ke stažení (37 MB)

 

 

Tématické klíče:   Generální problematika   Politik   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   EU/Stát (NUTS 0)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   24. 8. 2017
Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky Strategie, politika, koncepce
Související dokumenty
27. 7. 2017

Koncepce ochrany před suchem stojí na 5 základních pilířích. Opatření vedou k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, k vytvoření jednotné komunikační platformy k suchu nebo ke zvýšení objemu vody v půdě a v celé ploše krajiny.

 

Další soubor opatření vede k zodpovědnému hospodaření s vodou, tj. k jejímu opětovnému využívání a snižování míry znečištění vody, která se navrací do přirozeného prostředí.

 

Koncepce proto popisuje návrh tzv. suché hlavy novely vodního zákona, zahrnující definice základních pojmů, rozlišení mezi pojmy „stav sucha“ a „stav nedostatku vody“. Zatímco stavem sucha se rozumí míra nebezpečí sucha vázaná na směrodatné limity (zejména množství srážek, velikost průtoků ve vodních tocích a výška hladin podzemních vod), stavem nedostatku vody se rozumí dočasný stav, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vody a kdy je nezbytné omezovat nakládání s vodou a přijímat další opatření s potenciálním dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí. V souvislosti s připravovanou novou hlavou zákona o vodách se uvažuje o nastavení procesů pro zavedení plánování pro zvládání sucha.

 

Základním nástrojem pro zvládání sucha a nedostatku vody budou plány pro zvládání sucha (jejich cílem je zajistit dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizovat dopady na vodní útvary a hospodářskou činnost). Pro období nedostatku vody budou na úrovni krajů, popř. obcí s rozšířenou působností svolávány komise pro zvládání sucha, které budou dle zmíněného plánu rozhodovat o přijetí definovaných opatření. Základní strukturu plánů stanoví vodní zákon, další náležitosti tvorby a obsahu budou upraveny metodikou nebo vyhláškou. Plány budou povinně zpracovávány na úrovni krajů krajskými úřady. Pro svůj správní obvod budou mít možnost pořídit plán také obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jejich soulad s krajským plánem musí schválit kraj. Krajské plány budou projednány MŽP.

 

Koncepce počítá s plány pro zvládání sucha. Připravovaná novela vodního zákona bude zavádět povinnost zpracování „Plánů na zvládání sucha“, resp. metodické postupy pro veřejnou správu různých úrovní k uplatňování operativních opatření v období sucha.

V souladu s procesy navrhovanými v nové hlavě vodního zákona budou tak ve spolupráci výzkumných institucí a institucí státní správy realizována opatření na vytvoření informační platformy na sucho, zahrnující rozvoj a propojení monitoringů sucha, vznik varovného systému na sucho, program hospodaření s omezenými vodními zdroji nebo předpověď vývoje stavu vodních zdrojů.

Zavede se jednotný on-line systém pro zvládání sucha, který půjde používat jako webovou či mobilní aplikaci. On-line systém „zvládání sucha“ bude přehledně podávat kompletní informace o kvantitativním stavu vod, požadavcích na odběry se zahrnutím cca 200 nejvýznamnějších vodních nádrží a převodech vody. Systém bude zahrnovat i výhledovou předpověď počasí a informaci o aktuální intenzitě sucha (pomocí plánovaných indikátorů).

Starostové, podniky povodí, občané tak budou mít k dispozici kompletní informaci o stavu sucha. Systém bude sloužit jako podklad pro operativní rozhodování tzv. „komise pro zvládání sucha“ a jako podklad pro připravovaný „plán pro zvládání sucha“. Spuštění testovací verze MŽP plánuje na konec letošního roku. Opatření zaměřená na ochranu před suchem pak zahrnují širokou škálu přírodě blízkých i technických řešení.

Text koncepce

Přílohy

 

Tématické klíče:   Sektor voda   Politik   Vědec   Úředník   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   27. 7. 2017
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu Strategie, politika, koncepce
Související dokumenty
9. 2. 2017

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a byl Vládou ČR  dne 16. ledna 2017. Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu.

1. Dlouhodobé sucho

2. Povodně a přívalové povodně

3. Zvyšování teplot

4. Extrémní meteorologické jevy

A. Vydatné srážky

B. Extrémně vysoké teploty (vlny veder)

C. Extrémní vítr

5. Přírodní požáry

V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové sektory postižené daným projevem změny klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Takovéto členění kapitol, opatření i indikátorů umožňuje vnímat adaptaci na změnu klimatu komplexně – tedy v celé šíři problémů, ale také příležitostí, které s sebou tato změna nese. Řada opatření má vícenásobné přínosy – tedy adaptaci na více projevů změny klimatu.

Akční plán rozpracovává opatření uvedená v Adaptační strategii ČR do konkrétních úkolů, kterým přiřazuje gesci, termíny plnění, relevanci opatření k jednotlivým projevům změny klimatu a zdroje financování. Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, výchově a osvětě. Jednotlivé cíle jsou naplňovány 52 prioritními opatřeními, resp. 160 prioritními úkoly. Počet konkrétních opatření a k nim přiřazených úkolů je dán širokým meziresortním přesahem dopadů změny klimatu a potřeby přizpůsobení se těmto změnám, a dále skutečností, že valná většina opatření (více než 80%) je v určitém smyslu již obsažena v jiných strategických materiálech celostátního významu. 

Akční plán ke stažení

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor voda   Sektor zemědělství   Sektor zeleň a lesnictví   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost   Politik   Úředník   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   9. 2. 2017
Zdroje financování adaptačních opatření na změnu klimatu v obcích Finanční nástroje
Související dokumenty
21. 9. 2016

Přehled finančních nástrojů využitelných při realizaci adaptačních opatření zpracovaný v rámci projektu Adaptace Sídel.

Obsahuje tabelární a textovou část.

Tématické klíče:   Generální problematika   Politik   Úředník   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   Adam Emmer
Aktualizováno:   21. 9. 2016