Devět základních škol z Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušky se v září 2015 zapojilo projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci spolu se svými pedagogy mají za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. 

Žáci zkoumají, jak adaptovat sídla na změnu klimatu
Klima se mění - kdo se připraví, nebude překvapen!

Devět základních škol z Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou a Dobrušky se v září 2015 zapojilo projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Žáci spolu se svými pedagogy mají za úkol prozkoumat svá města a na základě svého badatelského výzkumu navrhnout konkrétní místní adaptační opatření, aby se města lépe připravila na dopady častějšího výskytu extrémních klimatických jevů. 

Takovými jevy jsou například přívalové deště, ledovky, extrémní mrazy, extrémní sucha nebo naopak povodně. Pomocí včasných a chytrých opatření je možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se. Žáci budou postupně zjišťovat, jakým způsobem.

Projekt sestává ze sedmi tematicky zaměřených badatelských aktivit. V závěru každé aktivity žáci na mapu města vynesou adaptační opatření. Součástí projektu bude také tematicky zaměřená exkurze věnovaná koloběhu organické hmoty a simulační hra, v jejímž rámci žáci otestují funkčnost již zaznamenaných adaptačních opatření. 

Pro případné ostatní školy, které by měly také zájem o začlenění vzdělávání o problematice dopadů změn klimatu na lidská sídla do výuky, jsou již nyní k dispozici veškeré výukové materiály na webu projektu www.adaptacesidel.cz/doskol. Aktuality lze sledovat i na facebookových stránkách projektu.

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

Více informací: 
Ing. Alžběta Škodová – koordinátorka školních projektů
Ekocentrum Koniklec, o. p. s. Vlkova 34, 130 00 Praha 3, E-mail: alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz


Reference: