16. ledna 2015 byla zahájena realizace projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností“. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (Finanční mechanismus EHP-Norsko). Projekt uskutečňuje neformální sdružení nestátních neziskových organizací „Adaptace sídel“. Členy sdružení jsou obecně prospěšné společnosti Civitas per Populi – příjemce grantu, Agentura Koniklec, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), Ekocentrum Koniklec, Porsenna a CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Projekt je zaměřený na rozvoj poznání o adaptaci měst a obcí na následky změny klimatu a aplikaci praktických opatření. Práce byly zahájeny již 16. ledna 2015, projekt bude probíhat do 30. dubna 2016.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce) v České republice (která je v této věci oproti jiným Evropským zemím mírně pozadu).

Cíle projektu bude dosaženo podporou provádění analýz dopadů změny klimatu na místní úrovni a podporou tvorby kvalitních místních strategií adaptace na klimatickou změnu. V Evropě jsou tyto strategie a studie známé jako „Cestovní mapa k adaptaci měst“. V rámci „adaptačních“ strategií a specifikace hrozeb bude také využito poznatků pro zefektivnění nákladů na energie v komunální sféře. Projekt navazuje na aktivity započaté tímto neformálním sdružením již v roce 2014, kdy byla spuštěna internetová stránka www.adaptacemest.cz, facebookový profil Adaptace měst, a také byla na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze dne 3. dubna 2014 uspořádána odborná konference pro města a obce s názvem „Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva“.

Součástí projektu je samozřejmě i propagace adaptačních opatření v cílové skupině místní veřejné správy, a zejména samosprávy.  Pro ukázkové – pilotní realizace v rámci projektu byla vybrána města různých velikostních kategorií: Hradec Králové, Beroun a Dobruška. V  projektových městech budou spuštěny základní pilotní aktivity k sestavení strategie adaptace na změnu klimatu. Strategie budou doplněny propagací adaptačních procesů mezi obyvateli měst.

Pro obce a města v ČR tak díky projektu vznikne soubor nástrojů pro identifikaci hrozeb způsobených změnami klimatu a budou připraveny metodické nástroje pro tvorbu scénářů dopadu změny klimatu na místní úrovni a tvorbu adaptačních strategií.

Projekt otevře virtuální prostor na Internetu pro zpřístupnění nástrojů ze zahraničních zdrojů, respektive nástrojů nově vytvořených v rámci projektu. V tomto virtuálním prostoru a ve znalostní bázi bude možné sdílet případové studie z měst a obcí a další obsah související s tématem.

Veškeré adaptační nástroje a postupy budou dalším zájemcům představeny v cyklu pracovních seminářů pro veřejnou správu. Semináře se zaměří jak na strategicko–politickou rovinu adaptačních opatření, tak na praktickou participativní tvorbu scénářů a strategií, které by dotčená veřejnost měla akceptovat.

Celý projekt bude zaměřen na sdílení, bude tedy doplněn propagačními a síťovými aktivitami mezi obcemi a dalšími propagátory tématu, nedílnou součástí projektových výstupů bude tvorba podkladů pro obecnou realizaci metodiky „Cestovních map k adaptaci“. Vrcholem aktivit bude navazující praktická environmentální výchova a příprava vzdělávání v oblasti strategií adaptace na změnu klimatu pro všechny úrovně škol, včetně škol vysokých a vzdělávání učitelů. Odborná databáze stejně jako výstupy projektu, budou nabídnuty k využití dalším zájemcům o problematiku.

Smyslem projektu je popularizovat a rozšířit myšlenku tvorby „cestovních map k adaptaci sídel“ tak, aby se města a obce v ČR mohly dostatečně připravit na změněné podmínky a také aby v zájmu adaptace na tyto změny efektivně využívaly své zdroje.

Projekt v konečném důsledku může přinést značné úspory a vyšší efektivitu činností nejen pilotním městům, ale i dalším zapojeným účastníkům.